Trang chủ   /   Thông báo
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO V/v dời phòng học khu B ngày 04-05/06/2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:  44  /TB-P.ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc dời phòng học khu B ngày 04-05/06/2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học

   

  Trường thông báo về việc sử dụng phòng phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học như sau:

  -         Thời gian thi tuyển sinh: Buổi chiều ngày 04/06 và ngày 05/06/2016.

  -         Khu vực tuyển sinh: Khu B, từ tầng 10 đến hết tầng 13.

  -         Phòng Hội đồng: B-11.10.

           Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp có lịch học tại các phòng trên được thay đổi phòng phù hợp, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

  1.      Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy:

  -         Sinh viên và Giảng viên có thời khóa biểu ở các phòng trên được nghỉ vào thời gian thi tuyển sinh,

  -         Giảng viên trao đổi và thống nhất với Sinh viên về thời gian bù, phối hợp với thư ký Khoa đăng ký cấp phòng bù, đồng thời làm phiếu báo Ban Thanh Tra, Phòng Quản trị được biết.

  -         Riêng buổi sáng thứ 7 ngày 04/06/2016, các lớp có lịch học tại phòng B-11.10 được di dời sang phòng B-09.01 theo bảng sau:

  STT

  Nhóm

  Tên môn học

  Thứ

  Ngày

  Tiết
  bắt đầu

  Phòng cũ

  Phòng mới

  Tên Lớp

  Khoa

  1

  02

  Nghiệp vụ ngân hàng 1

  7

  04.06.2016

  1

  B-11.10

  B-09.01

  14DKT01
  ,14DKT02

  KT

  2

  02

  Nghiệp vụ bar

  7

  04.06.2016

  4

  B-11.10

  B-09.01

  15CNH01
  ,15DNH02

  DL

   

  2.      Đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học:

  -         Buổi tối ngày 04/06 các lớp vẫn học bình thường, riêng thời khóa biểu tại phòng B-11.10 sẽ được dời sang phòng khác.

  -         Thời khóa biểu ngày 05/06/2016, Phòng Đào tạo sẽ gửi thông báo thay đổi phòng đến các đơn vị có liên quan (bao gồm việc dời phòng B-11.10 trong tối ngày 04/06).

  Về việc triển khai thông báo: Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa/Trung tâm thông báo cho Giảng viên và Sinh viên được biết.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: ĐT.

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   (Đã ký )

  ThS. Lê Thị Ngọc Thảo

   

   Sinh viên liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, xem thông tin chi tiết phòng đổi trên file đính kèm.

   

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:            /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016
  đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2015-2016, áp dụng cho các bậc, hệ: Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -        Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49), từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016, thi trong 1 tuần (tuần 50), từ ngày 15/08/2016 -> 21/08/2016.

  -        Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  Lưu ý: Đối với một số chương trình đào tạo liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, học kỳ hè được xếp bắt buộc để đảm bảo tiến độ đào tạo.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ hè sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn chính khóa (nếu có) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký học vượt: Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

  -        Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký học lại qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  +  Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  +  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -        Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 09/05 -> 20/05/2016.

  -        Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký môn học: ngày 24/05/2016.

  -        Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 24/05 ->  07/06/2016.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Ngày 24/05/2016: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Sinh viên đóng học phí từ ngày 24/05 -> 07/06/2016.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  24/05 ->  07/06/2016.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -        Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -        Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   


  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   Xem thêm thông báo và kế hoạch mở lớp trên các file đính kèm.

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:             /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016
  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2015-2016, áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban ngày. Cụ thể như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -     Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49), từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016, thi trong 1 tuần (tuần 50), từ ngày 15/08/2016 à 21/08/2016.

  -     Danh mục các học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  -     Lịch thi chính thức của học kỳ hè được công bố tại tài khoản cá nhân của sinh viên trên trang đăng ký môn học http://daotao.hutech.edu.vn/, ngày 20/07/2016.

  Lưu ý: Một số sinh viên Khóa 2015 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2015 sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký học vào học kỳ hè, từ ngày 11/07à 31/07/2016.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -     Đăng ký học vượt: Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

  -     Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký học lại qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                      mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -     Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 09/05 à20/05/2016.

  -     Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký môn học: ngày 24/05/2016.

  -     Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 24/05 à 07/06/2016.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  -     Ngày 24/05/2016: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -     Sinh viên đóng học phí từ ngày 24/05 à 07/06/2016.

  -     Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -     SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  24/05 à 07/06/2016.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -     Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -     Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -     Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

   Xem thêm thông báo và kế hoạch mở lớp trên các file đính kèm.

   

 • THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 13  /TB-P.ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 03 năm  2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016
  và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016

   
   

   

           

  1. Tổ chức đăng ký môn học trước cho các sinh viên bị điểm F trong HK2 đợt B năm học 2015-2016:

            Để đảm bảo điều kiện tiên quyết cho sinh viên Khóa 2015, Phòng Đào tạo đã xóa dữ liệu đăng ký môn học trong HK2 năm học 2015-2016 đối với các môn học sau của sinh viên không đạt điều kiện môn học trước, đồng thời Phòng Đào tạo đã thông báo lên tài khoản cá nhân và cập nhật lại học phí của sinh viên.

            Nay, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa cùng phối hợp thực hiện tiếp một số công việc sau:

  -         Khoa lập danh sách sinh viên đăng ký học lại mở riêng theo yêu cầu (mẫu đính kèm theo thông báo) đồng thời đề xuất thời khóa biểu, ưu tiên xếp buổi tối trong HK2 đợt B năm học 2015-2016. Các lớp này mở ưu tiên cho sinh viên Khóa 2015, tuy nhiên sinh viên các khóa cũ vẫn có thể đăng ký học nếu có nhu cầu.

  -         Khoa hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, mức học phí cụ thể dành cho từng khóa theo thông báo của Phòng Tài chính (thông báo 1386/QĐ-ĐKC và 1936/TB-ĐKC). Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng đến hết ngày 16/03/2016

  -         Khoa phối hợp với Phòng Tài chính để kiểm tra danh sách đóng học phí đến hết ngày 23/03/2016.

  -         Khoa gửi danh sách đã có xác nhận của Phòng Tài chính về phòng Đào tạo ngày 24/03/2016.

  -         Phòng Đào tạo xếp TKB theo yêu cầu của Khoa và đăng  ký môn học cho sinh viên đã hoàn thành học phí.

  -         Ngày 31/03/2016, sinh viên xem TKB cá nhân trên cổng đăng ký môn học của Phòng Đào tạo.


   

  2. Lập kế hoạch HK Hè bổ sung đối với các môn học sau:

                Đối với HK Hè năm học 2015-2016, để đảm bảo tiến độ đào tạo cho sinh viên, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa xem xét lập kế hoạch mở bổ sung các môn học sau trong HK Hè (dựa vào số lượng thống kê bên dưới) để tạo điều kiện cho sinh viên học kịp tiến độ. Khoa nộp kế hoạch mở bổ sung cho HK Hè đến hết ngày 16/03/2016.

   

          

  Nơi nhận:

  -          Các Khoa;

  -          P.Tài chính;

  -          Cổng thông tin SV;

  -          Lưu: P.ĐT.

   

  TL.HIỆU TRƯỞNG

  KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

  (Đã ký)

   

   

  ThS. Lê Vũ Hương Giang

   


   

  DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ MÔN HỌC TRƯỚC ĐẠT ĐIỂM F VÀ F+

  (Đính kèm theo thông báo số 13 /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

  STT

  Mã MH

  Tên MH

  Số lượng
  (F và F+)

  Số lượng
  (F)

  1

  ARH215

  Cơ sở kiến trúc 1

  13

  11

  2

  ART107

  Trang trí

  11

  8

  3

  ART212

  Hình họa đen trắng

  27

  19

  4

  BIO109

  Sinh học phân tử tế bào

  28

  18

  5

  CET134

  Vẽ kỹ thuật

  126

  100

  6

  CHE106

  Hóa sinh thực phẩm

  59

  33

  7

  CHE313

  TH kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa

  59

  57

  8

  CMP215

  Lập trình C

  449

  339

  9

  ECO107

  Kinh tế vi mô

  634

  356

  10

  ENC101

  Tiếng Anh 1

  1146

  879

  11

  IND107

  Nguyên lý thiết kế nội thất

  1

  1

  12

  JPC101

  Tiếng Nhật 1

  384

  290

  13

  LAW106

  Pháp luật đại cương

  371

  324

  14

  LAW110

  Luật hiến pháp

  90

  64

  15

  MAR104

  Marketing căn bản

  131

  110

  16

  MAT101

  Đại số tuyến tính

  627

  473

  17

  MAT102

  Giải tích 1

  480

  278

  18

  MAT106

  Đại số tuyến tính và Giải tích

  263

  163

  19

  PHY101

  Vật lý cơ

  346

  178

  20

  PHY102

  Vật lý điện từ

  85

  53

  21

  PSY106

  Tâm lý học đại cương

  5

  4

  22

  TOU107

  Tổng quan du lịch

  79

  73

  23

  ACC114

  Nguyên lý kế toán

  143

  92

  24

  EGM104

  Cơ học lý thuyết

  168

  138

  25

  MAN116

  Quản trị học

  399

  281

   


   

  DỰ KIẾN CÁC SINH VIÊN CÓ NHU CẦU HỌC MÔN HỌC SAU TRONG HK HÈ

  (Đính kèm theo thông báo số 13  /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

  STT

  Mã MH

  Tên MH

  Số lượng SV chưa đạt

  1

  ENC102

  Tiếng Anh 2

  879

  2

  ELE108

  Giải tích mạch điện

  473

  3

  ELE352

  Thực hành giải tích mạch điện

  470

  4

  MAN132

  Quản trị văn phòng

  281

  5

  MET113

  Kỹ thuật nhiệt

  278

  6

  JPC102

  Tiếng Nhật 2

  246

  7

  EGM104

  Cơ học lý thuyết

  178

  8

  MET101

  Cơ học máy

  177

  9

  EGM106

  Sức bền vật liệu 2

  138

  10

  MAR108

  Định giá sản phẩm và dịch vụ

  110

  11

  MAR111

  Phát triển sản phẩm và dịch vụ

  110

  12

  MAN118

  Quản trị khách sạn

  73

  13

  MAN125

  Quản trị khu du lịch

  73

  14

  TOU108

  Tuyến điểm du lịch

  73

  15

  MAN120

  Quản trị lữ hành

  73

   

  Xem thêm chi tiết trên file đính kèm.

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số: 303/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm  2016

   

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016

              Căn cứ vào Điều 17 Quy chế học vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên các bậc, hệ trong toàn trường như sau:

  -         22/02/2016: Phòng Đào tạo thông báo kết quả xử lý học vụ trên cổng thông tin sinh viên đến từng sinh viên có liên quan và gửi file danh sách sinh viên thuộc diện bị xử lý học vụ về văn phòng Khoa.

  -         23/02-01/03/2016: Khoa liên lạc với các sinh viên dự kiến thuộc diện bị buộc thôi học.

  -         01/03-12/03/2016: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn xin tiếp tục học).

  -         29/02/2016: Phòng Đào tạo gửi thông báo cho các sinh viên bị Cảnh báo học tập về văn phòng Khoa.

  -         01/03/2016: Khoa gửi thông báo Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

  -         15/03/2016: Khoa lập danh sách tổng hợp đơn và cho ý kiến cụ thể từng trường hợp sinh viên dự kiến bị buộc thôi học gửi về phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm).

  -         22/03/2016: Họp hội đồng xử lý học vụ.

  -         25/03/2016: Nhà trường ra quyết định xử lý học vụ.

  -         26/03/2016: Xóa tên sinh viên trong hệ thống.

  -         28/03-08/04/2016: Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nhưng không làm đơn “xin tiếp tục học” nộp về Khoa hoặc không được nhà trường xét cho học tiếp, đã đóng học phí của HK2 năm học 2015-2016 sẽ liên hệ tại phòng Tài chính để được hoàn lại học phí.

  Nơi nhận:

  - Các Khoa, P.Tài chính;

  - Trang TTĐT của Trường.

  - Lưu: ĐT, TC-HC.

   KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

   

   

   

   

   

 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc chuyển lớp đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy Khóa 2015
 •  

  THÔNG BÁO

  V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng 
  chính quy khóa 2015

   

  Nhà trường thông báo về việc thay đổi lớp và sắp xếp lại danh sách đối với sinh viên bậc đại học - cao đẳng chính quy khóa 2015, các lớp sau:

   

  15CTA03          15CTH01

  15DDT01          15DKI01            15DKS07          15DLH05           15DMT03          15DNH05

  15DQT25          15DQT26           15DTA01          15DTD03           15DTH01           15DTH02

  15DTH03          15DTH04           15DTH05          15DTH06           15DTH07           15DTH08

   

  -  Theo đó, Sinh viên thuộc các lớp nêu trên  lưu ý:

               + Sinh viên xem danh sách sinh viên đổi lớp cụ thể trong file đính kèm,

               + Mã số sinh viên không thay đổi, chỉ thay đổi Mã lớp,

     + Sinh viên được thay đổi lớp ghi nhớ lại Mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập và làm lại thẻ sinh viên theo mã lớp mới.

     + Sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU từ ngày 12/10/2015 trên website của trường, địa chỉ:www.hutech.edu.vn

  hoặc tại địa chỉ:http://daotao.hutech.edu.vn/default.aspx?page=nhapmasv&flag=ThoiKhoaBieu 

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2015 - Đợt 5 (cập nhật từ ngày 03/10 đến 10/10/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   Lưu ý:

   

  • Sinh viên ghi nhớ MÃ LỚP MỚI để làm lại thẻ sinh viên.

   

   

   

   

   

 • THÔNG BÁO V/v không tổ chức thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng từ năm 2015 - 2016
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2015 - Đợt 4 (cập nhật từ ngày 24/09 đến 02/10/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   Lưu ý:

   

  • Sinh viên ghi nhớ MÃ SỐ SINH VIÊN MỚI và MÃ LỚP MỚI để làm lại thẻ sinh viên.

   

   

   

  Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc theo số điện thoại 083.5120.782 (gặp cô Vân).

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2015 - Đợt 3 (cập nhật từ ngày 12/09 đến 23/09/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   Lưu ý:

   

  • Sinh viên ghi nhớ MÃ SỐ SINH VIÊN MỚIMÃ LỚP MỚI để làm lại thẻ sinh viên.

   

   

   

  Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc theo số điện thoại 083.5120.782 (gặp cô Vân).

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2015 - Đợt 2 (cập nhật từ ngày 28/08 đến 11/09)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   Lưu ý:

   

  • Sinh viên ghi nhớ MÃ SỐ SINH VIÊN MỚIMÃ LỚP MỚI để làm lại thẻ sinh viên.

   

   

  • Sinh viên đã nộp đơn xin chuyển ngành nhưng đang học Giáo dục quốc phòng Đợt 1 từ 07/09 đến 27/09/2015 xem danh sách sau ngày 05/10/2015.

   

  • Sinh viên chuyển đổi chương trình đào tạo VJIT sử dụng mã số sinh viên mới theo danh sách chuyển ngành để xem lịch học giáo dục quốc phòng.  Từ ngày 12/10/2015 sinh viên xem mã lớp mới  và thời khóa biểu học tập chính thức.

   

  Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc theo số điện thoại 083.5120.782 (gặp cô Vân).

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2015 - Đợt 1 (cập nhật từ ngày 12/08 đến 27/08)

 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   Lưu ý:

   

  • Sinh viên ghi nhớ MÃ SỐ SINH VIÊN MỚIMÃ LỚP MỚI để làm lại thẻ sinh viên.

   

   

  • Sinh viên chuyển đổi chương trình đào tạo VJIT sử dụng mã số sinh viên mới theo danh sách chuyển ngành để xem lịch học giáo dục quốc phòng.  Từ ngày 12/10/2015 sinh viên xem mã lớp mới  và thời khóa biểu học tập chính thức.

   

  Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc theo số điện thoại 083.5120.782 (gặp cô Vân).

   

   

   

   

 • Danh sách môn học tự chọn các lớp ngày học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2014 - 2015 (Cập nhật ngày 12/05/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm:

  - Nội dung thông báo

  - Kế hoạch mở lớp.

 • THÔNG BÁO về kế hoạch tổ chức học và thu học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trong học kỳ hè năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2014 - 2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm:

  - Nội dung thông báo

  - Kế hoạch mở lớp.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH