Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo Về việc thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2007 – 2008 môn Anh văn căn bản của khóa 2006 và khóa 2007
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 09/TB-ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7  năm  2008

  THÔNG BÁO
  Về việc thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2007 – 2008
  môn Anh văn căn bản của khóa 2006 và khóa 2007

   


  Theo thông tin từ Phòng Khảo thí & KĐCL, việc chấm điểm thi trắc nghiệm môn Anh văn của khóa 2006 và khóa 2007 (thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2007 – 2008) không thực hiện được trên máy, buộc phải thực hiện chấm điểm bằng tay. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, Phòng Đào tạo chưa có được số lượng sinh viên thi rớt lần 1 để xếp lịch thi lần 2 cho sinh viên. Do đó, Phòng Đào tạo xin thông báo cho các Khoa và sinh viên K.2006, K. 2007 như sau:

  • Đối với sinh viên Khóa 2006 có học môn Anh văn căn bản, sẽ được tổ chức thi lần 2 vào ngày 12/08/2008.
  • Đối với sinh viên Khóa 2007 bậc Đại học thuộc Khoa QTKD và Khoa CNTP; bậc Cao đẳng thuộc tất cả các Khoa, có học môn Anh văn căn bản, sẽ được tổ chức thi lần 2 vào ngày 14/08/2008.

  Phòng thi và ca thi Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể trước ngày 09/08/2008.

  • Riêng đối với sinh viên Khóa 2007 bậc Đại học thuộc các Khoa còn lại, môn Anh văn căn bản sẽ được tổ chức thi lần 2 sau khi kết thúc đợt học quân sự. Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể lịch thi, phòng thi trước ngày 15/8/2008./.

  Nơi nhận:

  • Các Khoa;
  • TB cho SV;
  • Đưa lên web;
  • Lưu: P. ĐT.

  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

  (Đã ký) 

  Lê Vũ Hương Giang

 • Về việc triển khai kế hoạch chi tiết học môn Giáo dục quốc phòng, thi lần 2 HK2 và học lại của năm học 2007 - 2008
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 405/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2008

  THÔNG BÁO

  Về việc triển khai kế hoạch chi tiết học môn Giáo dục quốc phòng,
   thi lần 2 HK2 và học lại của năm học 2007 - 2008

  I. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO KHÓA 2007

  1. Địa điểm      : Trung tâm giáo dục quốc phòng, Trường quân sự Quân khu 7

  Địa chỉ           : Phường Trung Mỹ Tây – Quận 12 – TP.Hồ Chí Minh.

  2. Thời gian     : Phân bố làm 3 đợt, cụ thể như sau:

  • Đợt 1: Dành cho sinh viên Khóa 2007, bậc Đại học thuộc Khoa Quản trị Kinh doanhKhoa Công nghệ thực phẩm, thời gian học môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) sẽ được tổ chức từ ngày 07/07/2008 đến ngày 26/07/2008.
  • Đợt 2: Dành cho sinh viên Khóa 2007, bậc Đại học thuộc các Khoa còn lại, thời gian học môn GDQP sẽ được tổ chức từ ngày 28/07/2008 đến ngày 16/08/2008.
  • Đợt 3: Dành cho sinh viên Khóa 2007, bậc Cao đẳng thuộc tất các Khoa, thời gian học môn GDQP sẽ được tổ chức từ ngày 18/08/2008 đến ngày 30/08/2008. Riêng Sinh viên bậc Cao đẳng được chia làm 2 nhóm và địa điểm học như sau:
    • Nhóm 1: Gồm các sinh viên Cao đẳng thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, học tại Trường từ ngày 18/08/2008 đến 24/08/2008, sau đó học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng từ ngày 25/08/2008  đến ngày 30/08/2008.
    • Nhóm 2: Gồm các sinh viên Cao đẳng thuộc các Khoa còn lại, học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng từ ngày 18/08/2008 đến 24/08/2008, sau đó học tại trường từ ngày 25/08/2008  đến ngày 30/08/2008.
  • Đối với sinh viên (Đại học và Cao đẳng) các Khóa cũ thuộc tất cả các Khoa trong Trường chưa học môn GDQP hoặc học chưa đạt thì tự sắp xếp kế hoạch cho riêng mình và trực tiếp liên hệ đăng ký tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng vào các đợt nói trên.

  3. Về công tác tổ chức, chuẩn bị

  3.1 Các Khoa có sinh viên học môn GDQP đợt này, phối hợp với Phòng Khảo và Kiểm định chất lượng lập danh sách sinh viên gửi Trung tâm Giáo dục quốc phòng để tổ chức các trung, tiểu đội và phân bố nơi ở, sinh hoạt, học tập; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng (GDQP) quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

  3.2 Các Khoa phổ biến cho sinh viên các nội dung sau:

  a) Trong thời gian học môn GDQP, sinh viên ăn ở tập trung tại Trung tâm, có trách nhiệm thực hiện nội quy của Trung tâm Giáo dục quốc phòng. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức đưa sinh viên đến Trung tâm để học và đón về khi kết thúc khóa học;

  b) Trong thời gian học tập tại Trung tâm, khi chưa được phép của Ban giám đốc Trung tâm, sinh viên không được ra khỏi nơi học;

  c) Sinh viên mang theo đồ dùng cá nhân (phục vụ sinh hoạt cá nhân trong thời gian học tại Trung tâm, bộ quần áo thể thao, dày thể thao, chăn màn…).

  Trung tâm GDQP cho sinh viên mượn quân phục, sinh viên phải bảo quản trong thời gian học. Nếu mất mát hoặc hư hỏng phải bồi thường cho Trung tâm;

  d) Sinh viên đóng tiền ăn 25.000 đ/ ngày/ người (theo quy định của Trung tâm và nộp tại Trung tâm);

  e) Thời gian xe đưa sinh viên đi học: 7h00 các ngày: 07/07/2008 (đợt 1),  28/07/2008 (đợt 2), 18/08/2008 (đợt 3 - nhóm 2) và 25/08/2008 (đợt 3 - nhóm 1) tại Trường. Sinh viên phải có mặt đúng giờ. Nếu đến trễ sinh viên phải tự đi đến địa điểm học.

  3.3 Việc đưa sinh viên đi và về do Khoa chủ quản chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các Phòng chức năng.

  3.4 Phòng Quản trị - Thiết bị - Vật tư và Phòng Tổ chức - Hành chánh:

  Chịu trách nhiệm hợp đồng xe đưa sinh viên đi học và đón sinh viên về khi kết thúc khóa học (theo hợp đồng kèm theo). Thời gian và địa điểm đón về: 15h00 các ngày 26/07/2008 (đợt 1),  16/08/2008 (đợt 2), 24/08/2008 (đợt 3 - nhóm 2) và 30/08/2008 (đợt 3 - nhóm 1) tại Trung tâm GDQP.
  Thời điểm đón sinh viên về có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với nhau và với Trung tâm GDQP để có sự chuẩn bị tốt nhất.

  3.5 Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phối hợp với các Khoa có sinh viên đi học để quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập.

  II. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2007 - 2008

  1. Đối với sinh viên các khóa 2004, 2005, 2006 thi lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 20/07/2008 đến ngày 03/08/2008. Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 13/07/2008.

  2. Đối với sinh viên Khóa 2007 Đại học thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Công nghệ thực phẩm và sinh viên Cao đẳng tất cả các khoa, thời gian thi lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 04/08/2008 đến ngày 15/08/2008. Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 25/07/2008;

  3. Đối với sinh viên Khóa 2007 Đại học thuộc các Khoa còn lại, thời gian thi lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 18/08/2008 đến ngày 30/08/2008. Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 05/08/2008;

  4. Riêng Khoa Trung cấp & Dạy nghề Kỹ thuật cao sẽ tự chủ động lập kế hoạch và xếp lịch cụ thể cho các khóa và thông qua Phòng Đào tạo duyệt cấp phòng thi lại, học lại theo quy định.

  5. Đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên thuộc các Khóa học, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi.

  6. Các thư ký Khoa, Phòng Khảo thí & Kiểm định Chất lượng phối hợp, đôn đốc nhắc nhở giảng viên, công bố kết quả thi lần 1 đúng qui định để có lịch thi cụ thể thông báo đúng như mục II.1, 2,3,4.

  III. KỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI

  1. Trên cơ sở kết quả thi lần 2, các Khoa chủ động lập kế hoạch học lại cho Khoa mình theo đúng qui định hiện hành (ưu tiên kế hoạch học lại cho các khóa cũ trước, Khóa 2007 tập trung cho việc học môn GDQP và thi lần 2 là chính).

  2. Khi lập kế hoạch học lại, các Khoa cần tính toán đến quyền lợi xét lên lớp của sinh viên các khóa học thuộc Khoa mình, theo đúng tinh thần thông báo số 71/TB-ĐKC ngày 16/01/2008 của Hiệu trưởng về việc xét lên lớp và thời hạn giải quyết 
  cho sinh viên được nghỉ học tạm thời, chuyển bậc học và nhập học lại./.

  Nơi nhận:
  - Các Khoa, Ban (để thực hiện);
  - P. KT&KĐCL, P.QT-TBVT, P. CT CT- SV,
  - P. TC-HC, P. KH-TC  (để phối hợp);
  - Lưu TC-HC, ĐT.

  HIỆU TRƯỞNG 

  Đã ký 

  PGS.TS. Trịnh Phôi
 • V/v Ngân hàng Công Thương tạm thời khóa tài khoản của Sinh viên khóa 07
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 151/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm  2008

  THÔNG BÁO
  Về việc Ngân hàng Công thương tạm thời khóa tài khoản
  của sinh viên Khóa 07

   

  Hiện nay, việc liên kết với Ngân hàng Công thương làm thẻ E-Partner hai trong một cho sinh viên K. 07 của Trường (thẻ sinh viên và thẻ thanh toán điện tử) đang trong giai đoạn sắp hoàn tất.

  Đối với các sinh viên K.07 của Trường đã sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Công thương trước khi đăng ký làm thẻ E-Partner thì Ngân hàng cần phải có quá trình kết nối dữ liệu và chuyển đổi hệ thống từ thẻ cũ sang thẻ mới. Trong thời gian này, Ngân hàng phải tạm thời khóa tài khoản của người sử dụng để đảm bảo an toàn và chính xác trong việc xử lý dữ liệu. Vì vậy, các sinh viên này sẽ không thể sử dụng thẻ cũ để giao dịch trong thời gian chuyển từ thẻ cũ sang thẻ mới. Nếu sinh viên vẫn sử dụng thẻ đưa vào máy ATM sẽ bị nuốt thẻ.

  Thời gian Ngân hàng phát hành Thẻ E-Partner mới cho sinh viên Khóa 07 là từ ngày 04/03/2008. Kể từ ngày này, tài khoản của các bạn sinh viên sẽ được mở để sử dụng.

  Trường thông báo để các bạn sinh viên đang bị tạm khóa tài khoản được biết và thông cảm./.


  Nơi nhận:
  1. Sinh viên K.07;
  2. Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG
  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

  Lê Vũ Hương Giang

 • V/v làm thẻ sinh viên ( E - Partner ) đợt 2
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 04/ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02  năm  2008

   

  THÔNG BÁO
  Về việc làm Thẻ sinh viên (thẻ E-Partner) - Đợt 2
   


  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ liên kết với Ngân hàng Công thương làm thẻ E-Partner cho sinh viên Trường. Thẻ này sẽ vừa dùng làm Thẻ sinh viên, vừa là Thẻ thanh toán điện tử.
  Vừa qua, Trường đã triển khai làm Thẻ cho sinh viên Khóa 07. Nay, Trường thông báo làm thẻ đợt 2, gồm:

  1. Làm Thẻ sinh viên mới cho các sinh viên ĐH, CĐ chính qui K.05, K.06.
  2. Làm Thẻ sinh viên mới cho các sinh viên bằng 2 (K.06, K.07), hoàn chỉnh (K.07), VHVL (K.06, K.07).
  3. Làm thẻ bổ sung cho sinh viên ĐH, CĐ chính qui K.07 chưa có thẻ.

  Đề nghị sinh viên nộp:
  - 1 hình  3x4 (sinh viên nam mặc áo sơ mi, sinh viên nữ mặc áo sơ mi hoặc áo dài khi chụp hình; hình phải có nền trắng theo kiểu hình chụp làm passport).
  - 1 bản photo CMND (phải nhìn rõ được số CMND, không cần công chứng, sinh viên ghi MSSV lên góc trên bên phải mặt trước của bản photo CMND).
  Phòng Đào tạo sẽ cung cấp Danh sách theo lớp để sinh viên dán hình và điền các dữ liệu: Số CMND, ngày cấp, nơi cấp. Sinh viên kiểm tra dữ liệu họ tên, ngày sinh, đề nghị chỉnh sửa nếu có sai sót.
  Lớp trưởng tập hợp các bản photo CMND của các sinh viên trong lớp và sắp xếp theo thứ tự trong Danh sách, kiểm tra và loại bỏ các bản sao CMND bị mờ không rõ số (đề nghị photo lại), kiểm tra Danh sách và đề nghị thay thế những hình chụp không đúng yêu cầu.
  Đề nghị Khoa tập hợp Danh sách, bản sao CMND và nộp về Phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 21/03/2008./.


  Nơi nhận:
  1. Các Khoa, TT. VHVL;
  2. TB cho SV;
  3. Đưa lên web;
  4. Lưu: P. ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG
  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

  Lê Vũ Hương Giang

 • V/v xét lên lớp và thời hạn giải quyết cho Sinh viên được nghỉ học tạm thời, chuyển bậc học và nhập học lại
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 71/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01  năm  2008

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc xét lên lớp và thời hạn giải quyết 
  cho sinh viên được nghỉ học tạm thời, chuyển bậc học và nhập học lại

   

  Căn cứ Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui được ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Qui chế 25), nay thông báo về việc xét lên lớp và thời hạn giải quyết cho sinh viên được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học và nhập học lại như sau:


  I.    XÉT LÊN LỚP
  Thực hiện theo Điều 6 của Qui chế 25: việc xét cho sinh viên được học tiếp, tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học (gọi tắt là xét lên lớp) phải được thực hiện trước khi năm học mới được bắt đầu. Nay Trường qui định thời hạn cuối cùng để xét lên lớp là ngày 30/8 (đợt chính thức) và thời hạn cuối cùng để giải quyết thêm 1 đợt xét lên lớp phụ (bổ sung) là ngày 30/9.
  Yêu cầu các Khoa phải công bố điểm thi đúng thời hạn qui định (1 tuần sau khi thi), cân đối kế hoạch tổ chức học lại, thi lại trong học kỳ hè, nộp điểm về Trung tâm Khảo thí đúng tiến độ để có thể thực hiện xét lên lớp đúng thời hạn qui định trên. Nếu Khoa nào chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Trường, lãnh đạo Khoa phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.


  II. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CHO SINH VIÊN ĐƯỢC NGHỈ HỌC TẠM THỜI, CHUYỂN BẬC HỌC VÀ NHẬP HỌC LẠI

  • Sinh viên xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học (theo khoản 2 Điều 6 của Qui chế 25) phải đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục trong thời hạn chậm nhất là ngày 30/9 hoặc cuối tuần lễ thứ 4 kể từ ngày bắt đầu học kỳ 2. (trừ trường hợp bị ốm hoặc tai nạn đột xuất).
  • Sinh viên nghỉ học tạm thời (theo khoản 2 Điều 6 của Qui chế 25) khi muốn trở lại học tiếp tại Trường phải đến làm thủ tục nhập học tại Phòng Đào tạo trong thời hạn chậm nhất là ngày 30/9 hoặc cuối tuần lễ thứ 4 kể từ ngày bắt đầu học kỳ 2.
  • Sinh viên thuộc diện tạm ngừng học để củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập (theo khoản 3 Điều 6 của Qui chế 25), khi đã đủ điều kiện để được học tiếp, phải đến làm thủ tục nhập học lại tại Phòng Đào tạo (gọi tắt là “xóa dừng”) trong thời hạn chậm nhất là ngày 15/10. (Việc sinh viên xin đăng ký học và thi một số học phần của năm học tiếp theo trong thời gian tạm ngừng học vẫn thực hiện theo mục b khoản 3 Điều 6 của Qui chế 25).
  • Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học (theo khoản 4 Điều 6 của Qui chế 25), nếu có nguyện vọng xin xét chuyển xuống học ở bậc đào tạo thấp hơn, thì phải đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục trong thời hạn chậm nhất là ngày 15/10.

  III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

   • Yêu cầu các Khoa thông báo cho sinh viên được rõ và phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc giải quyết thủ tục nghỉ học tạm thời, nhập học, xóa dừng và chuyển bậc học cho sinh viên.
   • Các Khoa cần làm tốt công tác thông tin cho sinh viên và gia đình sinh viên biết về trình trạng bị tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học ngay sau khi có kết quả xét lên lớp.
   • Thông báo này có hiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2007 – 2008 và được áp dụng đối với bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính qui được đào tạo theo Qui chế 25./.

  Nơi nhận:
  - Các đơn vị;
  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  HIỆU TRƯỞNG 

  (đã ký)

  PGS. TS. Trịnh Phôi

 • V/v hướng dẫn thực hiện trả nợ các môn học thuộc khoa Mác Lênin - TTHCM
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:641/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 08 năm 2007

   

  THÔNG BÁO

  Về việc hướng dẫn thực hiện trả nợ các môn học thuộc khối kiến thức
  Khoa học Mác-lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhằm tạo bước đầu thực hiện thí điểm cách tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ thông qua việc đăng ký môn học trên cơ sở lựa chọn của sinh viên, kể từ năm học 2007 – 2008 trở đi, Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa tổ chức thực hiện việc học lại các môn thuộc khối kiến thức Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế Chính trị) như sau:

  1. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên chủ động xem thông tin thời khóa biểu các môn học trên mạng, tại văn phòng Khoa quản lý sinh viên, tại Khoa chuyên môn giảng dạy môn học hoặc tại Phòng Đào tạo để biết các môn học sẽ có trong học kỳ và lên kế hoạch học trả nợ cho các môn học mà mình chưa đạt..
  2. Thời gian để các Khoa quản lý sinh viên liên hệ các nơi liên quan và thông báo cho sinh viên thuộc Khoa mình là khoảng thời gian xây dựng thời khóa biểu cho học kỳ mới (trước thời gian bắt đầu học chính thức học kỳ 2 tuần).
  3. Sinh viên đăng ký giữ chỗ học trả nợ tại Phòng Đào tạo từ ngày bắt đầu thời khóa biểu học chính thức, kéo dài trong 4 tuần đầu (kết thúc vào ngày thứ bảy của tuần lễ thứ 4).
  4. Sau khi đăng ký giữ chỗ tại Phòng Đào tạo, sinh viên nộp học phí học trả nợ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính và nhận giấy vào lớp tại Phòng Đào tạo. (Nếu sau 3 ngày đăng ký giữ chỗ, sinh viên không nộp học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính và không nhận được giấy vào lớp tại Phòng Đào tạo thì coi như tự ý hủy bỏ đăng ký giữ chỗ Phòng Đào tạo sẽ dành chỗ sắp xếp cho sinh viên khác có nhu cầu).
  5. Mọi đăng ký giữ chổ và nộp học phí sau thời hạn quy định sẽ không được đưa vào danh sách học và thi trả nợ trong học kỳ tổ chức.

  Hiệu trưởng giao Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở tạo điều kiện các Khoa liên quan và sinh viên thực hiện tốt trong học kỳ đầu tiên áp dụng (HK1 năm học 2007-2008) và báo cáo kết quả thí điểm về việc đăng ký môn học trả nợ được thực hiện trước mắt với các môn học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn phòng Hiệu trưởng. Các môn học trả nợ khác không thuộc phạm vi thông báo này vẫn thực hiện như các quy định, văn bản hướng dẫn trước đây.

  Nơi nhận:
  - Các đơn vị toàn Trường (để thực hiện);
  - Lưu TC-HC, ĐT.

  HIỆU TRƯỞNG 

  (đã ký) 

  PGS.TS. Trịnh Phôi
 • Thông báo về việc điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2010 - Đợt 1
 •    11    12    13    14    15  

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH