Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thông báo v/v mở lớp các môn học trước trong HK1 đợt A năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ I năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 20/07/20016)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ I năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:             /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016
  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2015-2016, áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban ngày. Cụ thể như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -     Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49), từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016, thi trong 1 tuần (tuần 50), từ ngày 15/08/2016 -> 21/08/2016.

  -     Danh mục các học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  -     Lịch thi chính thức của học kỳ hè được công bố tại tài khoản cá nhân của sinh viên trên trang đăng ký môn học http://daotao.hutech.edu.vn/, ngày 20/07/2016.

  Lưu ý: Một số sinh viên Khóa 2015 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2015 sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký học vào học kỳ hè, từ ngày 11/07à 31/07/2016.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -     Đăng ký học vượt: Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

  -     Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký học lại qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  +  Tên tài khoản (account):                      mã số sinh viên.

  +  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -     Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 09/05 -> 20/05/2016.

  -     Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký môn học: ngày 24/05/2016.

  -     Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 24/05 ->  07/06/2016.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  -     Ngày 24/05/2016: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -     Sinh viên đóng học phí từ ngày 24/05 -> 07/06/2016.

  -     Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -     SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  24/05 -> 07/06/2016.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -     Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -     Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -     Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   Xem thêm thông báo và kế hoạch mở lớp trên các file đính kèm.

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:            /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016
  đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2015-2016, áp dụng cho các bậc, hệ: Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -        Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49), từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016, thi trong 1 tuần (tuần 50), từ ngày 15/08/2016 à 21/08/2016.

  -        Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  Lưu ý: Đối với một số chương trình đào tạo liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, học kỳ hè được xếp bắt buộc để đảm bảo tiến độ đào tạo.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ hè sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn chính khóa (nếu có) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký học vượt: Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

  -        Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký học lại qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -        Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 09/05 à20/05/2016.

  -        Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký môn học: ngày 24/05/2016.

  -        Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 24/05 à 07/06/2016.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Ngày 24/05/2016: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Sinh viên đóng học phí từ ngày 24/05 à 07/06/2016.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  24/05 à 07/06/2016.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -        Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -        Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   


  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   Xem thêm thông báo và kế hoạch mở lớp trên các file đính kèm.

   

 • THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 13  /TB-P.ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 03 năm  2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016
  và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016

   
   

   

           

  1. Tổ chức đăng ký môn học trước cho các sinh viên bị điểm F trong HK2 đợt B năm học 2015-2016:

            Để đảm bảo điều kiện tiên quyết cho sinh viên Khóa 2015, Phòng Đào tạo đã xóa dữ liệu đăng ký môn học trong HK2 năm học 2015-2016 đối với các môn học sau của sinh viên không đạt điều kiện môn học trước, đồng thời Phòng Đào tạo đã thông báo lên tài khoản cá nhân và cập nhật lại học phí của sinh viên.

            Nay, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa cùng phối hợp thực hiện tiếp một số công việc sau:

  -         Khoa lập danh sách sinh viên đăng ký học lại mở riêng theo yêu cầu (mẫu đính kèm theo thông báo) đồng thời đề xuất thời khóa biểu, ưu tiên xếp buổi tối trong HK2 đợt B năm học 2015-2016. Các lớp này mở ưu tiên cho sinh viên Khóa 2015, tuy nhiên sinh viên các khóa cũ vẫn có thể đăng ký học nếu có nhu cầu.

  -         Khoa hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, mức học phí cụ thể dành cho từng khóa theo thông báo của Phòng Tài chính (thông báo 1386/QĐ-ĐKC và 1936/TB-ĐKC). Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng đến hết ngày 16/03/2016

  -         Khoa phối hợp với Phòng Tài chính để kiểm tra danh sách đóng học phí đến hết ngày 23/03/2016.

  -         Khoa gửi danh sách đã có xác nhận của Phòng Tài chính về phòng Đào tạo ngày 24/03/2016.

  -         Phòng Đào tạo xếp TKB theo yêu cầu của Khoa và đăng  ký môn học cho sinh viên đã hoàn thành học phí.

  -         Ngày 31/03/2016, sinh viên xem TKB cá nhân trên cổng đăng ký môn học của Phòng Đào tạo.


   

  2. Lập kế hoạch HK Hè bổ sung đối với các môn học sau:

                Đối với HK Hè năm học 2015-2016, để đảm bảo tiến độ đào tạo cho sinh viên, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa xem xét lập kế hoạch mở bổ sung các môn học sau trong HK Hè (dựa vào số lượng thống kê bên dưới) để tạo điều kiện cho sinh viên học kịp tiến độ. Khoa nộp kế hoạch mở bổ sung cho HK Hè đến hết ngày 16/03/2016.

   

          

  Nơi nhận:

  -          Các Khoa;

  -          P.Tài chính;

  -          Cổng thông tin SV;

  -          Lưu: P.ĐT.

   

  TL.HIỆU TRƯỞNG

  KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

  (Đã ký)

   

   

  ThS. Lê Vũ Hương Giang

   


   

  DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ MÔN HỌC TRƯỚC ĐẠT ĐIỂM F VÀ F+

  (Đính kèm theo thông báo số 13 /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

  STT

  Mã MH

  Tên MH

  Số lượng
  (F và F+)

  Số lượng
  (F)

  1

  ARH215

  Cơ sở kiến trúc 1

  13

  11

  2

  ART107

  Trang trí

  11

  8

  3

  ART212

  Hình họa đen trắng

  27

  19

  4

  BIO109

  Sinh học phân tử tế bào

  28

  18

  5

  CET134

  Vẽ kỹ thuật

  126

  100

  6

  CHE106

  Hóa sinh thực phẩm

  59

  33

  7

  CHE313

  TH kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa

  59

  57

  8

  CMP215

  Lập trình C

  449

  339

  9

  ECO107

  Kinh tế vi mô

  634

  356

  10

  ENC101

  Tiếng Anh 1

  1146

  879

  11

  IND107

  Nguyên lý thiết kế nội thất

  1

  1

  12

  JPC101

  Tiếng Nhật 1

  384

  290

  13

  LAW106

  Pháp luật đại cương

  371

  324

  14

  LAW110

  Luật hiến pháp

  90

  64

  15

  MAR104

  Marketing căn bản

  131

  110

  16

  MAT101

  Đại số tuyến tính

  627

  473

  17

  MAT102

  Giải tích 1

  480

  278

  18

  MAT106

  Đại số tuyến tính và Giải tích

  263

  163

  19

  PHY101

  Vật lý cơ

  346

  178

  20

  PHY102

  Vật lý điện từ

  85

  53

  21

  PSY106

  Tâm lý học đại cương

  5

  4

  22

  TOU107

  Tổng quan du lịch

  79

  73

  23

  ACC114

  Nguyên lý kế toán

  143

  92

  24

  EGM104

  Cơ học lý thuyết

  168

  138

  25

  MAN116

  Quản trị học

  399

  281

   


   

  DỰ KIẾN CÁC SINH VIÊN CÓ NHU CẦU HỌC MÔN HỌC SAU TRONG HK HÈ

  (Đính kèm theo thông báo số 13  /TB-P.ĐT ngày 10/03/2016 của Phòng Đào tạo)

  STT

  Mã MH

  Tên MH

  Số lượng SV chưa đạt

  1

  ENC102

  Tiếng Anh 2

  879

  2

  ELE108

  Giải tích mạch điện

  473

  3

  ELE352

  Thực hành giải tích mạch điện

  470

  4

  MAN132

  Quản trị văn phòng

  281

  5

  MET113

  Kỹ thuật nhiệt

  278

  6

  JPC102

  Tiếng Nhật 2

  246

  7

  EGM104

  Cơ học lý thuyết

  178

  8

  MET101

  Cơ học máy

  177

  9

  EGM106

  Sức bền vật liệu 2

  138

  10

  MAR108

  Định giá sản phẩm và dịch vụ

  110

  11

  MAR111

  Phát triển sản phẩm và dịch vụ

  110

  12

  MAN118

  Quản trị khách sạn

  73

  13

  MAN125

  Quản trị khu du lịch

  73

  14

  TOU108

  Tuyến điểm du lịch

  73

  15

  MAN120

  Quản trị lữ hành

  73

   

  SV có thể xem file đính kèm.

   

   

 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ II năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ II năm học 2015-2016
 • Danh sách môn tự chọn khóa 2015 các lớp tối của các ngành  thuộc Khoa Công nghệ sinh học - Thực phẩm - Môi trường.

  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả thi tốt nghiệp Chính trị, Cơ sở, Chuyên ngành ngày 13/09/2015
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   

  Xem thêm THÔNG BÁO V/v không tổ chức thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng từ năm 2015 - 2016

  Tại địa chỉ: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i986-thong-bao-vv-khong-to-chuc-thi-tot-nghiep-dai-hoc,-cao-dang-tu-nam-2015--2016.aspx

   

 • THÔNG BÁO V/v không tổ chức thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng từ năm 2015 - 2016
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Lịch thi và Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị, cơ sở và chuyên ngành ngày 13/09/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng Bậc Đại học - Cao đẳng chính quy Học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn đại cương khóa 2014 và chuyên ngành CNSH & Thực phẩm Học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn các lớp ngày học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 các LỚP TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 - 2016 ĐH-CĐ Chính quy
 •  

  Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp Đại học - Cao đẳng chính quy - Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH