Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (cập nhật mới ngày 27/08/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 •  Sinh viên xem chi tiết theo khoa/ngành và theo lớp trên từng sheet của các file đính kèm.

 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI và TKB mời giảng
 •  Sinh viên xem chi tiết theo khoa/ngành trên các file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP NGÀY)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung
 •  THÔNG BÁO

  (V/v đăng ký môn học bổ sung)

   

  Theo thông báo của Trường, thời gian đăng ký môn học học kỳ 1 – năm học 2012-2013 của sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ ngày 16/7 đến 29/7/2012.

  Trong những ngày đầu theo lịch đăng ký môn học, do lượng sinh viên truy cập đồng thời vào Cổng đăng ký môn học quá nhiều nên đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng, việc đăng ký diễn ra chậm và khó khăn.

  Đến nay, kết quả thống kê cho thấy phần lớn sinh viên đã đăng ký môn học rồi. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa đăng ký môn học được.

  Để cho tất cả sinh viên hoàn thành việc đăng ký môn học, Phòng Đào tạo thông báo:

  Trong thời gian từ ngày 01/8/2012 đến hết ngày 05/8/2012, sinh viên có thể đăng ký bổ sung các học phần chưa đăng ký được (không được rút hoặc điều chỉnh các học phần đã đăng ký).

  Hình thức đăng ký: qua mạng.

   

                                                                                                    TL. Hiệu Trưởng

                                                                                                Trưởng Phòng Đào tạo

   

                                                                                                           (Đã ký)

   

                                                                                                 Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thời khoá biểu học môn Giáo dục quốc phòng năm học 2012-2013 các lớp liên thông TC-CĐ, TC-ĐH, CĐ-ĐH 2012-Đợt 1
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Danh mục các môn học có hệ số phu thu
 •  Xem file đính kèm.

 • Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1272/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm  2012

   

  THÔNG BÁO

  V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh

   
   
   

   

  Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-ĐKC ngày 12 tháng 07 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh”;

  Nay Nhà trường thông báo về áp dụng “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh” trong toàn trường như sau:

  1.       Nội dung áp dụng

  ­        Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập của nhà trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và xã hội, nhà trường áp dụng chính sách phụ thu học phí đối với các môn học có phát sinh chi phí trong quá trình đào tạo. Cụ thể bao gồm:

  ·         Các môn học sử dụng phòng máy lạnh.

  ·         Các môn học thực hành tại phòng máy tính.

  ·         Các môn học có sử dụng thiết bị và vật tư tiêu hao.

  ·         Các môn học có đi thực tập, tham quan bên ngoài.

  ·         Các môn học lý thuyết có tổ chức thêm tham quan ngoại khóa.

  ·         Các môn học vẽ cần người mẫu thật.

  ·         Các môn học có giảng viên người nước ngoài.

  ­        Danh mục các môn học có áp dụng hệ số phụ thu học phí được ban hành kèm theo thông báo này. Trong quá trình đào tạo, tùy theo tình hình thực tế, danh mục môn học và hệ số phụ thu sẽ được cập nhật.

  2.       Cách tính học phí môn học có hệ số phụ thu

  ­        Học phí môn học = [1+K] x [Đơn giá tín chỉ] x [Số tín chỉ của môn học].

  ­        Trong đó, K là hệ số phụ thu học phí của môn học.

  3.       Thực hiện

  ­        Thông báo này có hiệu lực từ học kỳ 1 – năm học 2012-2013.

   

  Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

  -Đưa lên Web trường                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  -Lưu TCHC, KHTC, PĐT

   

                                                                                                                    (Đã ký)

   

   

                                                                                                        TS. Kiều Xuân Hùng

 • Thông báo học phí năm học 2012-2013
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  1284 /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2012

   

  THÔNG BÁO

   

  HỌC PHÍ NĂM HỌC 2012-2013

   

  1/ Hệ tín chỉ - Khoá 2011 trở về trước

  a. Bậc Đại học                                                                                        430.000 đ/tín chỉ

   

  b. Bậc Cao đẳng                                                                                     400.000 đ/tín chỉ

   

  2/ Hệ tín chỉ  - Khoá 2012

  a. Bậc Đại học                                                                                        460.000 đ/tín chỉ

   

  b. Bậc Cao đẳng                                                                                     430.000 đ/tín chỉ

   

  3/ Hệ niên chế

  a. Bậc Đại học                                                                                         6.950.000đ/học kỳ

  b. Cao đẳng thực hành - Khóa 2012:                                                  4.500.000 đ/học kỳ

  c. Trung cấp -  Khóa 2012                                                                    6.000.000 đ/năm

  d. Các khoản thu khác                                                                         

  - Thi lại                                                                        100,000 đ/môn

  - Thi lại tốt nghiệp                                                      300,000 đ/môn

  - Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2  2,500,000 đ/môn

  - Phúc khảo bài thi                                                      100,000 đ/môn

  4/ Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học)

  a. Khoá 2012                                                                                           250.000 đ/tín chỉ

   

  b. Khoá 2011 trở về trước                                                                     215.000 đ/tín chỉ

   

  5/ Giáo dục quốc phòng

  -         Đại học                                                                      600,000 đồng

  -         Cao đẳng                                                                    600,000 đồng

  -         Liên thông từ trung cấp lên CĐ                               300,000 đồng

  -         Liên thông từ CĐ lên ĐH                                        300,000 đồng

  -         Liên thông từ trung cấp lên ĐH                               400,000 đồng

   

  6/ Lệ phí nhập học                                                                                       300.000đ/sinh viên

  Mức lệ phí này áp dụng cho sinh viên Đại học – Cao đẳng, Cao đẳng thực hành và Trung cấp chuyên nghiệp.

  7/ Tổ chức thực hiện                                                                                              

  Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

  Nơi nhận:

  - Các Khoa;

  - Phòng Đào tạo;

  - Phòng tư vấn  tuyển sinh và truyền thông;

  - Phòng công tác học sinh sinh viên;

  - Thông báo cho SV;

  - Thông báo trên trang tin điện tử của trường;

  - Lưu TC-HC, KHTC.

   

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   
  TS. Kiều Xuân Hùng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (Sinh viên xem để đăng ký môn học)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY
 •  Xem chi tiết theo khoa/ngành trên các file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012-2013
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả phúc khảo các môn thi tốt nghiệp đợt thi ngày 15/04/2012
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2011-2012 (cập nhật mới ngày 16/06/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về kết quả đăng ký các môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Cập nhật ngày 14/06/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BAN NGÀY
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BUỔI TỐI
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2011-2012 (cập nhật mới ngày 05/06/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH