Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo
 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2022.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Khoa học dữ liệu.

  Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược học.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông phương học.

  Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý.

  Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi.

  Chuẩn đầu ra ngành Thú y.

  Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ công chúng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ Quốc tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ dệt, may.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Nghệ thuật số.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế nội thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế Thời trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Luật.

  Chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Digital Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế quốc tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị sự kiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh thương mại.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài chính quốc tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Thương mại điện tử.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông đa phương tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình.

  Chuẩn đầu ra ngành Thanh nhạc.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ sinh học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thực phẩm.

  Chuẩn đầu ra ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật môi trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ điện tử.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật y sinh.

  Chuẩn đầu ra ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản lý xây dựng.

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2022.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  CTDT_CONG NGHE THONG TIN_2022_VJIT

  CTDT_KT DIEU KHIEN & TU DONG HOA_2022_VJIT

  CTDT_LOGISTICS VA QUAN LY CHUOI CUNG UNG_2022_VJIT

  CTDT_MARKETING_2022_VJIT

  CTDT_QT DV DU LICH & LU HANH_2022_VJIT

  CTDT_QT NHA HANG & DV AN UONG_2022_VJIT

  CTDT_QUAN TRI KHACH SAN_2022_VJIT

  CTDT_QUAN TRI KINH DOANH_2022_VJIT

  CTDT_TAI CHINH - NGAN HANG_2022_VJIT

  CTDT_CONG NGHE KY THUAT O TO_2022_VJIT

  CTDT_TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN_2022_VJIT

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2022.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  CTDT_AN TOAN THONG TIN_2022

  CTDT_CONG NGHE THONG TIN_2022

  CTDT_KHOA HOC DU LIEU_2022

  CTDT_DIEU DUONG_2022

  CTDT_KY THUAT XET NGHIEM Y HOC_2022

  CTDT_DUOC HOC_2022

  CTDT_NGON NGU HAN QUOC_2022

  CTDT_DONG PHUONG HOC_2022

  CTDT_HE THONG THONG TIN QUAN LY_2022

  CTDT_CHAN NUOI_2022

  CTDT_THU Y_2022

  CTDT_QUAN HE CONG CHUNG_2022

  CTDT_QUAN HE QUOC TE_2022

  CTDT_TAM LY HOC_2022

  CTDT_CONG NGHE DET, MAY_2022

  CTDT_KIEN TRUC_2022

  CTDT_NGHE THUAT SO_2022

  CTDT_THIET KE NOI THAT_2022

  CTDT_THIET KE THOI TRANG_2022

  CTDT_LUAT_2022

  CTDT_LUAT KINH TE_2022

  CTDT_DIGITAL MARKETING_2022

  CTDT_KINH DOANH QUOC TE_2022

  CTDT_KINH TE QUOC TE_2022

  CTDT_MARKETING_2022

  CTDT_NGON NGU NHAT_2022

  CTDT_QUAN TRI DICH VU DU LICH & LU HANH_2022

  CTDT_QUAN TRI KHACH SAN_2022

  CTDT_QUAN TRI NHA HANG & DICH VU AN UONG_2022

  CTDT_QUAN TRI SU KIEN_2022

  CTDT_LOGISTICS & QUAN LY CHUOI CUNG UNG_2022

  CTDT_QUAN TRI KINH DOANH_2022

  CTDT_QUAN TRI NHAN LUC_2022

  CTDT_NGON NGU ANH_2022

  CTDT_KE TOAN_2022

  CTDT_KINH DOANH THUONG MAI_2022

  CTDT_TAI CHINH - NGAN HANG_2022

  CTDT_TAI CHINH QUOC TE_2022

  CTDT_THUONG MAI DIEN TU_2022

  CTDT_NGON NGU TRUNG QUOC_2022

  CTDT_THIET KE DO HOA_2022

  CTDT_TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN_2022

  CTDT_CONG NGHE DIEN ANH, TRUYEN HINH_2022

  CTDT_THANH NHAC_2022

  CTDT_CONG NGHE SINH HOC_2022

  CTDT_CONG NGHE THUC PHAM_2022

  CTDT_DINH DUONG & KHOA HOC THUC PHAM_2022

  CTDT_KY THUAT MOI TRUONG_2022

  CTDT_QUAN LY TAI NGUYEN VA MOI TRUONG_2022

  CTDT_CONG NGHE KY THUAT O TO_2022

  CTDT_KY THUAT CO DIEN TU_2022

  CTDT_KY THUAT CO KHI_2022

  CTDT_KY THUAT DIEN_2022

  CTDT_KY THUAT DIEN TU - VIEN THONG_2022

  CTDT_KY THUAT DIEU KHIEN VA TU DONG HOA_2022

  CTDT_KY THUAT Y SINH_2022

  CTDT_ROBOT VA TRI TUE NHAN TAO_2022

  CTDT_KY THUAT XAY DUNG_2022

  CTDT_QUAN LY XAY DUNG_2022

   

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2021.
 •  Xem nội dung chi tiết theo file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2021.
 • Xem chi tiết theo ngành trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy Văn bằng thứ hai khóa 2020
 •  Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2020.
 • Xem nội dung chi tiết theo file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2020.
 • Xem chi tiết theo ngành trên file đính kèm!

 • CHUẨN ĐẦU RA
 • CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2022:

            Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2022.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2019:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2019.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2018:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2018.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2017:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2017.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2016:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2016.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2015:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2015.

  CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 2014:

  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2014.

   

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2019.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Dệt May.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Doanh Quốc Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Khách Sạn.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Thú Y.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành An Toàn Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Y Sinh.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Lý Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2018.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Dệt May.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Doanh Quốc Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Khách Sạn.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Thú Y.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành An Toàn Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Y Sinh.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Lý Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.

  Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2017.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Doanh Quốc Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Thú Y.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành An Toàn Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Y Sinh.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Lý Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2016.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Doanh Quốc Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Thú Y.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành An Toàn Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Y Sinh.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Lý Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2015.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Khách Sạn.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 • Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2014.
 • DANH SÁCH CHI TIẾT:

  Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

  Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

  Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

  Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

  Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

  Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ & Du Lịch Lữ Hành.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống.

  Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

  Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

  Chuẩn đầu ra ngành Tâm Lý Học.

  Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

  Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

    1    2    3    4    5    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH