Trang chủ   /   Thông tin đào tạo  /   Đăng ký môn học
Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1272/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm  2012

 

THÔNG BÁO

V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh

 
 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-ĐKC ngày 12 tháng 07 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh”;

Nay Nhà trường thông báo về áp dụng “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh” trong toàn trường như sau:

1.       Nội dung áp dụng

­        Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập của nhà trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và xã hội, nhà trường áp dụng chính sách phụ thu học phí đối với các môn học có phát sinh chi phí trong quá trình đào tạo. Cụ thể bao gồm:

·         Các môn học sử dụng phòng máy lạnh.

·         Các môn học thực hành tại phòng máy tính.

·         Các môn học có sử dụng thiết bị và vật tư tiêu hao.

·         Các môn học có đi thực tập, tham quan bên ngoài.

·         Các môn học lý thuyết có tổ chức thêm tham quan ngoại khóa.

·         Các môn học vẽ cần người mẫu thật.

·         Các môn học có giảng viên người nước ngoài.

­        Danh mục các môn học có áp dụng hệ số phụ thu học phí được ban hành kèm theo thông báo này. Trong quá trình đào tạo, tùy theo tình hình thực tế, danh mục môn học và hệ số phụ thu sẽ được cập nhật.

2.       Cách tính học phí môn học có hệ số phụ thu

­        Học phí môn học = [1+K] x [Đơn giá tín chỉ] x [Số tín chỉ của môn học].

­        Trong đó, K là hệ số phụ thu học phí của môn học.

3.       Thực hiện

­        Thông báo này có hiệu lực từ học kỳ 1 – năm học 2012-2013.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

-Đưa lên Web trường                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Lưu TCHC, KHTC, PĐT

 

                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                                      TS. Kiều Xuân Hùng

14/7/2012 11:37:26 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH