Trang chủ   /   Thông tin đào tạo  /   Đăng ký môn học
Thông báo học phí năm học 2012-2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1284 /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2012-2013

 

1/ Hệ tín chỉ - Khoá 2011 trở về trước

a. Bậc Đại học                                                                                        430.000 đ/tín chỉ

 

b. Bậc Cao đẳng                                                                                     400.000 đ/tín chỉ

 

2/ Hệ tín chỉ  - Khoá 2012

a. Bậc Đại học                                                                                        460.000 đ/tín chỉ

 

b. Bậc Cao đẳng                                                                                     430.000 đ/tín chỉ

 

3/ Hệ niên chế

a. Bậc Đại học                                                                                         6.950.000đ/học kỳ

b. Cao đẳng thực hành - Khóa 2012:                                                  4.500.000 đ/học kỳ

c. Trung cấp -  Khóa 2012                                                                    6.000.000 đ/năm

d. Các khoản thu khác                                                                         

- Thi lại                                                                        100,000 đ/môn

- Thi lại tốt nghiệp                                                      300,000 đ/môn

- Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2  2,500,000 đ/môn

- Phúc khảo bài thi                                                      100,000 đ/môn

4/ Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học)

a. Khoá 2012                                                                                           250.000 đ/tín chỉ

 

b. Khoá 2011 trở về trước                                                                     215.000 đ/tín chỉ

 

5/ Giáo dục quốc phòng

-         Đại học                                                                      600,000 đồng

-         Cao đẳng                                                                    600,000 đồng

-         Liên thông từ trung cấp lên CĐ                               300,000 đồng

-         Liên thông từ CĐ lên ĐH                                        300,000 đồng

-         Liên thông từ trung cấp lên ĐH                               400,000 đồng

 

6/ Lệ phí nhập học                                                                                       300.000đ/sinh viên

Mức lệ phí này áp dụng cho sinh viên Đại học – Cao đẳng, Cao đẳng thực hành và Trung cấp chuyên nghiệp.

7/ Tổ chức thực hiện                                                                                              

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng tư vấn  tuyển sinh và truyền thông;

- Phòng công tác học sinh sinh viên;

- Thông báo cho SV;

- Thông báo trên trang tin điện tử của trường;

- Lưu TC-HC, KHTC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 
TS. Kiều Xuân Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/7/2012 11:35:39 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH