Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo V/v giải quyết các trường hợp bị trùng lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1230/ TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm  2010

                                                                                               

THÔNG BÁO

V/v giải quyết các trường hợp bị trùng lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011


            Hiện nay, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011. Có một số sinh viên đăng ký học lại với khóa sau bị trùng lịch thi giữa các môn chính khóa với các môn học lại. Phòng Đào tạo thông báo hướng giải quyết cho sinh viên như sau:

1.      Đối với các lớp ban ngày (ĐH, CĐ hệ chính quy)

a)      SV hệ niên chế học lại với hệ tín chỉ, nếu trùng lịch thi cần ưu tiên thi các môn của hệ tín chỉ vì chỉ có 1 kỳ thi học kỳ. SV làm đơn xin hoãn thi các môn của hệ niên chế bị trùng lịch, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho SV thi lần 2 tính điểm lần 1.

b)     SV hệ tín chỉ:

§         Sinh viên xem lịch thi học kỳ I, nếu trong lịch thi có buổi thi cùng một học phần (cùng mã môn học) của nhóm thi khác không bị trùng lịch, sinh viên làm đơn xin chuyển buổi thi, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi ít nhất 5 ngày làm việc. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho sinh viên được chuyển nhóm thi.

§         Trường hợp không có nhóm thi khác để chuyển buổi thi, SV làm đơn xin nhận điểm I đối với học phần bị trùng lịch thi theo đúng quy định tại Quy chế học vụ.

Trích Quy chế học vụ (Mục 2, Điều 26):

“...Các trường hợp được xử lý điểm I:

- Trường hợp 1: Vắng thi có phép do trùng lịch học, lịch thi hay được Trường cử đi tham dự các kỳ thi Olympic, các chuyên đề ngắn hạn, các hoạt động đoàn thể, xã hội,… thì sinh viên phải làm đơn đề nghị được nhận điểm I ngay khi sự việc phát sinh kèm theo các xác nhận cần thiết, không trễ hơn ngày xin được vắng thi.

- Trường hợp 2: Vắng thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tan nạn…) thì sinh viên phải nộp đơn hoặc nhờ người khác nộp đơn cho Phòng Đào tạo, kèm theo các hồ sơ minh chứng hợp lý, trong vòng 5 ngày tính từ ngày vắng thi (chỉ tính ngày làm việc). Quá thời hạn trên, sinh viên không được xem xét ghi điểm I.

 Trong thời hạn 1 năm học kế tiếp, sinh viên có điểm I phải theo dõi lịch học, lịch thi học phần để đăng ký xóa điểm I. Quá thời hạn 1 năm, nếu sinh viên vẫn chưa có điểm đánh giá học phần, điểm I sẽ tự động được chuyển thành điểm F.”

§         Trường hợp sinh viên không muốn nhận điểm I, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần bị trùng lịch thi, Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho sinh viên rút học phần, sinh viên được hoàn trả lại học phí của học phần này. Thời hạn làm đơn xin rút học phần bị trùng lịch thi đến hết ngày 25/12/2010.

2.      Đối với các lớp buổi tối

Nếu bị trùng lịch thi, sinh viên làm đơn xin hoãn thi lần 1, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho SV thi lần 2 tính điểm lần 1./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

9/12/2010 11:8:8 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH