Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học liên thông, Đại học - Cao đẳng chính quy

 

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       

Số:    /TB-ĐKC-PĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên
Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ Trung cấp
khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014

 
 

 

 

  Căn cứ vào Thông báo 1309/TB-ĐKC ngày 20/07/2012 và Tờ trình về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khoá từ 2012;  Thông báo 1748/TB-ĐKC về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khóa từ 2013; Thông báo 719/TB-ĐKC ngày 26/03/2014 về việc rà soát thu nộp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch nộp online các chứng chỉ của sinh viên Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ Trung cấp
khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2014 như sau:

1.      Hình thức nộp chứng chỉ:

Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn  tại mục Thông tin tốt nghiệp

2.      Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ online:

            Sinh viên nộp online các chứng chỉ: Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017.

Lưu ý: Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí và được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo của Trường.

3.   Quy định về chứng chỉ:

Đối với sinh viên Đại học liên thông từ cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ trung cấp khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013 và Cao đẳng chính quy khóa 2014:

-        Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh (riêng sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ B ngoại ngữ 2).

-        Yêu cầu chứng chỉ tin học: Sinh viên nộp một trong hai loại sau:

o   Loại 1: Sinh viên nộp 01 chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B quốc gia.

o   Loại 2: Sinh nộp 02 chứng chỉ tin học ứng dụng.

-         Đơn vị cấp chứng chỉ: Các chứng chỉ phải do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM tổ chức sát hạch và cấp.

Các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES), Hiệu   trưởng  sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

-         Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trình độ B có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.

Các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có giá trị theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.

      Lưu ý:

-         Trường hợp chưa được cấp chứng chỉ chính thức, sinh viên có thể nộp “Giấy chứng nhận tạm thời”, nộp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí.

-         Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.

-         Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ có thể nộp bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Khảo thí.    

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Trang TTĐT của Trường;

- Lưu: P.TC-HC, P. ĐT-KT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ

 

 

(đã ký)

 

Ths. Lê Thị Ngọc Thảo

 

19/7/2017 8:23:46 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH