Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3084/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                                                                                               

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 
 

 

Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học
2016-2017 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2

-        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

-        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

-        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

 

2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

-        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

-        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

-        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

§  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

§  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

-        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

-        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy các Khóa 2015 trở về trước: Từ ngày 05/12 – 09/12/2016.

·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016: Từ ngày 10/12 –13/12/2016.

·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ VLVH: Từ ngày 15/12 – 19/12/2016.

-        Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký học phần: ngày 22/12/2016.

-        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy:
Từ ngày 22/12-24/12/2016, hình thức đăng ký qua mạng.

b) Đăng ký học vượt

Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký học phần chính thức từ ngày
05/12 - 19/12/2016.

4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

a)     Hủy đăng ký học phần

-        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân trên tài khoản ĐKHP theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

-        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

-        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 28/12/2016 – 10/01/2017.

b)     Rút đăng ký học phần

-        Phòng Đào tạo giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua email hoặc qua phiếu của sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (theo mẫu Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký). Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

-        Thời hạn rút đăng ký học phần: 13/02 – 05/03/2017.

5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

-        Từ 28/12 đến 03/01/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

-        Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 từ ngày 03/01-13/01/2017.

-        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 3 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank)

·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

TK: 102 010 000 100 452  tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh  Sài Gòn;

Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

-        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
03/01-13/01/2017.

6.      Triển khai thực hiện thông báo

-        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

-        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

-        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

 

15/11/2016 9:42:12 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH