Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc tổ chức học trả nợ các học phần 'Lý luận chính trị' dành cho các sinh viên hệ niên chế trong học kỳ I năm học 2010-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 790/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 9 năm  2010

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học trả nợ các học phần Lý luận chính trị
dành cho các sinh viên hệ niên chế trong học kỳ I năm học 2010 - 2011

 

Căn cứ nhu cầu học trả nợ của sinh viên hệ niên chế đối với một số học phần Lý luận chính trị hiện tại Nhà trường không còn mở lớp mà đã được thay thế bằng môn học mới, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học trả nợ cho sinh viên như sau:

1.       Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo chương trình mới, bao gồm các học phần Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, được phân bổ như sau:

-        Học phần Triết học                                : 2 tín chỉ (30 tiết);

-        Học phần Kinh tế chính trị                     : 2 tín chỉ (30 tiết);

-        Học phần CNXHKH                               : 1 tín chỉ (15 tiết).

Sinh viên còn nợ học phần nào thì đóng học phí học lại theo số tín chỉ của học phần đó.

2.       Qui trình đăng ký học trả nợ các học phần thuộc môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong học kỳ I năm học 2010 – 2011 như sau:

-        Sinh viên liên hệ Khoa Lý luận chính trị (cô Phương Anh) để đăng ký học lại học phần còn nợ (vào một Danh sách chung). Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10h30 ngày 25/09/2010.

-        Khoa Lý luận chính trị chuyển Danh sách sinh viên đã đăng ký cho Phòng Đào tạo ngay khi kết thúc thời hạn đăng ký học lại. Phòng Đào tạo đăng ký trên phần mềm cho sinh viên. Sinh viên đến Phòng Kế hoạch – Tài chính đóng học phí, thời hạn từ ngày 27/09/2010 đến 11h00 ngày 02/10/2010.

-        Sinh viên tự xem thời khóa biểu tại website Phòng Đào tạo tìm lớp có môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong học kỳ 1 năm học 2010-2011 phù hợp với thời khóa biểu cá nhân để theo học (đúng học phần còn nợ).

3.       Cuối học kỳ I, Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch thi riêng cho số sinh viên này. Sinh viên xem lịch thi tại website Phòng Đào tạo hoặc liên hệ Khoa Lý luận chính trị. Sinh viên sẽ được thi bằng đề thi riêng dành cho học phần đăng ký trả nợ, với thời lượng thi tương ứng với số tín chỉ của học phần trả nợ.

4.       Điểm thi kết thúc học phần là điểm học phần của sinh viên, không tính điểm quá trình đối với các trường hợp trả nợ này.

5.       Kể từ học kỳ II năm học 2010 – 2011 trở về sau, sinh viên còn nợ các học phần Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, CNXHKH theo chương trình niên chế phải theo học trả nợ toàn bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tín chỉ)./.

Nơi nhận:

- Các Khoa, Ban;

- Phòng KH-TC;

- Thông báo cho SV;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

20/9/2010 13:41:22 PM

Các bài viết khác
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020  
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020  
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2  
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2  
 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.  
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020  
 • PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH