Trang chủ   /   Thông tin đào tạo  /   Xét học vụ
THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý Học vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:    /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm  2017

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xử lý Học vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017

            Căn cứ vào Điều 17 Quy chế học vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên các bậc, hệ trong toàn trường như sau:

-         17/02/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả xử lý học vụ trên cổng thông tin sinh viên đến từng sinh viên có liên quan và gửi file danh sách sinh viên thuộc diện bị xử lý học vụ về văn phòng Khoa.

-         17/02-28/02/2017: Khoa liên lạc với các sinh viên dự kiến thuộc diện bị buộc thôi học.

Khoa thông báo sinh viên vẫn tiếp tục đi học trong HK2 năm học 2016-2017, đồng thời nộp “Đơn xin tiếp tục học” về Khoa trong thời hạn quy định để không bị buộc thôi học chính thức.

-         17/02-28/02/2017: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn xin tiếp tục học).

-         21/02/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí gửi thông báo cho các sinh viên bị Cảnh báo học tập về văn phòng Khoa.

-         22/02/2017: Khoa gửi thông báo Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

-         06/03/2017: Khoa lập danh sách tổng hợp đơn và cho ý kiến cụ thể từng trường hợp sinh viên dự kiến bị buộc thôi học gửi về Phòng Đào tạo - Khảo thí (theo mẫu đính kèm).

-         14/03/2017: Họp hội đồng xử lý học vụ.

-         15/03/2017: Nhà trường ra quyết định xử lý học vụ.

-         16/03/2017: Xóa tên sinh viên trong hệ thống.

-         22/03/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí gửi thông báo cho các sinh viên bị Buộc thôi học chính thức và Cảnh báo học tập (sinh viên dự kiến Buộc thôi học được tiếp tục học, chuyển xuống diện Cảnh báo học tập) về văn phòng Khoa.

-         23/03/2017: Khoa gửi thông báo Buộc thôi học và Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

-         20/03-24/03/2017: Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nhưng không làm đơn “xin tiếp tục học” nộp về Khoa hoặc không được nhà trường xét cho học tiếp, đã đóng học phí của HK2 năm học 2016-2017 sẽ liên hệ tại phòng Tài chính để được hoàn lại học phí.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, P.Tài chính;

- Trang TTĐT của Trường.

- Lưu: P.ĐT-KT, P.TC-HC.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 TS. Lưu Thanh Tâm

 

 

 

 

 

 

13/2/2017 8:5:28 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH